pijl

Reglementen Avondvierdaagse Julianadorp 2022

 

De avondvierdaagse in Julianadorp wordt gehouden op 16, 17, 18 en 19 mei 2022.

Zij wordt georganiseerd door de Stichting Avondvierdaagse Julianadorp.

 

DEELNAME

Deelgenomen kan worden door iedere wandelaar, zowel individueel, als in groepsverband.

Voor zeer jeugdigen van 6-8 jaar en voor hen die geen 10 km. (meer) kunnen volbrengen, is er een route van 4 x 5 km. uitgezet.

Voor deelnemers vanaf 9 jaar is er een route van 4 x 10 km.

Tevens bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor de afstand 4 x 15 km.

 

NORDIC WALKERS

Deelnemers die met stokken willen lopen, “Nordic Walkers” zijn welkom, maar worden uitsluitend toegelaten op de 15 km. Dit in verband met aansprakelijkheid en overlast op de andere afstanden.

 

INSCHRIJFGELD

Het inschrijfgeld bij voorinschrijving bedraagt € 4,50

Wij hopen dat u i.v.m. de organisatie zoveel mogelijk van de voorinschrijfmogelijkheid gebruik wilt maken op de website www.avondvierdaagsejulianadorp.nl

U kunt ook direct tijdens de opgave online betalen via iDeal.

U krijgt de bevestiging en kostenoverzicht per e-mail toegezonden.

De kosten dienen vooraf aan het evenement voldaan te zijn op rekeningnummer NL79 RABO 0144 6545 39 ten name van Avondvierdaagse Julianadorp o.v.v. inschrijfnummer.

Inschrijven is ook mogelijk op de eerste avond van de vierdaagse.

Uw emailbericht met barcode is uw startbewijs voor alle vier de avonden en moet bij de start getoond worden aan de controleurs.

 

STARTPLAATS EN STARTTIJDEN

Startplaats is MFC ‘t Dorpshuis, Middelzand te Julianadorp.

Alle groepen / lopers starten voor het MFC ‘t Dorpshuis

 

De starttijd voor de 15 km is vanaf 16.15 uur.

De starttijd voor de 10 km is van 17.30 tot 17.45 uur.

De starttijd voor de 5 km is van 17.35 tot 17.45 uur.

 

Voor de laatste dag gelden de volgende starttijden:

 

15 km. vanaf 17.00 uur

10 km. vanaf 17.45 uur

5 km. vanaf 18.00 uur.

 

Om 19.15 uur zal de gezamenlijke intocht aanvangen vanaf het “verzamelpunt” op Vogelzand 30.

De individuele wandelaar moet buiten de bebouwde kom in geval van ontbreken van voet- c.q. fietspaden volgens het R.V.V. aan de linkerzijde van de rijbaan lopen.

 

 

GEWIJZIGDE INTOCHT 4e DAG

De intocht eindigt vanwege de werkzaamheden aan de Schoolweg en het Loopuytpark dit jaar bij het vertrekpunt, het MFC 't Dorpshuis in Middelzand.

De groepen kunnen dus kiezen waar zij uiteen gaan om de beloning uit te delen.

De verzorging vóór de “Intocht” dient te geschieden in het eigen opstelvak.

 

 

STARTREGELING

De groepen gelieven zich te verzamelen op de volgende plaatsen:

 5 km. op het grasveld vóór het multifunctioneel centrum ‘t Dorpshuis.

10 km. op het parkeerterrein vóór het multifunctioneel centrum ‘t Dorpshuis.

VERBOD

Het is verboden op de startplaatsen of tijdens de mars op welke wijze dan ook uiting te geven van politieke gevoelens.

 

MEDISCHE VERZORGING

De medische verzorging geschiedt door de E.H.B.O. vereniging van Julianadorp. Dit gebeurt vanuit ‘t Dorpshuis.

 

VERZORGING

Er is een zodanige route uitgezet, dat halverwege de wandeltocht een rustplaats is ingericht. Houdt uw verzorgingsplaats schoon, daar is iedereen bij gebaat.

 

Verzorgingsauto’s dienen op een zodanig tijdstip en plaats aanwezig te zijn dat de wandelaars niet worden gehinderd. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de personen welke bij de organisatie zijn betrokken op te volgen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De stichting Avondvierdaagse Julianadorp is niet aansprakelijk voor ongevallen welke deelnemers overkomen, voor, tijdens of na de wandeltochten. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks Bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Julianadorp.

 

BELONINGEN

De beloningen zullen worden uitgereikt in of bij het Dorpshuis.
Als de vier avonden zijn volbracht ontvangen de deelnemers een medaille met daarop het cijfer van het aantal keer dat hij / zij deze Avondvierdaagse heeft gelopen.

 

GROEPSPRIJZEN

Elke school of vereniging met tien of meer deelnemers en met minder dan 10% uitvallers, ontvangt een fraaie groepsprijs.

Maximaal een per school of vereniging.

 

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN?

 

Tijdens de Avondvierdaagse Julianadorp kunnen zich calamiteiten voordoen, zoals bedreigende weersomstandigheden, verkeersongevallen en ernstige fysieke stoornissen bij deelnemers, begeleiders en vrijwilligers. In dit protocol staat hoe we hiermee omgaan. Dit protocol staat ook op onze website en wordt bij aanmelding toegezonden.

 

VERKEERSONGEVAL / LICHAMELIJK LETSEL DEELNEMERS

 

Bij een verkeersongeval of het onwel worden van een deelnemer dient onmiddellijk het alarmnummer 112 te worden gebeld.

Daarnaast moet contact worden opgenomen met het speciale calamiteitennummer van de Avondvierdaagse. Bij inschrijving wordt dit nummer verstrekt.

 

Zo nodig worden vanuit het bestuur van de Avondvierdaagse vervolgstappen ondernomen.

 

WEERSOMSTANDIGHEDEN

 

Voorafgaand aan de start:

 

Bij extreme weersomstandigheden ( onweer, hitte) kan besloten worden een wandelavond niet door te laten gaan. Op basis van de weersverwachting, de waarschuwingen van KNMI en na overleg met functionarissen van de Veiligheidsregio wordt het besluit tot afgelasting uiterlijk 16.00 uur genomen.

 

De beslissing wordt direct bekend gemaakt via Facebook. Daarnaast krijgen alle deelnemers een calamiteiten-sms toegestuurd op het telefoonnummer dat bij inschrijving is opgegeven. Groepen kunnen tot maximaal 2 telefoonnummers doorgeven.

 

Tijdens de wandeltocht:

 

Indien er tijdens de avondvierdaagse een plotseling bedreigende weersverandering optreedt die het noodzakelijk maakt het evenement af te breken. In dat geval zullen deelnemers, leden van de EHBO en verkeersregelaars ook per sms op de hoogte worden gesteld van de afgelasting. Verkeersregelaars zullen zoveel mogelijk deelnemers waarschuwen.

 

Daarnaast gaan bestuursleden op de fiets de routes van de 5 en 10 km langs om de deelnemers te waarschuwen, tenminste als hiervoor voldoende tijd beschikbaar is. Op de 15 km worden de deelnemers alleen per sms gewaarschuwd. Op deze afstand is er geen fysieke waarschuwing.

Los van alle maatregelen dienen deelnemers hun gezonde verstand te gebruiken en eventueel zelf beslissen te stoppen.